İhracatta İş Planlaması - İhracat rehberi

İhracatta İş Planlaması

January 29, 2021
224
Views

ihracatta iş Planlaması

ihracatta iş planlaması, tüm süreçlerin planlı ve aksamadan ilerlemesi için yapılması gerekenleri ve atılması gereken adımlardan oluşur. Bu adımları şöyle sıralayabiliriz:

 • İhracatçı sıfatının kazanılması
 • Tanıtım ve olası alıcılar ile görüşmelerin yapılması
 • Alıcı ile anlaşmaya varılması
 • İhracat için ürünlerin sözleşme şartlarına uygun olarak hazırlanması
 • İhraç konusu ürüne ve ülkeye göre gerekli izin/onayların alınması 
 • Ürün ve ülkeye göre farklılaşan evrakların hazırlanması
 • Ödeme işlemleri ile ilgili olarak banka ile görüşülmesi
 • Lojistik operasyonları yürütecek firma ile anlaşmanın yapılması
 • Gümrük müşaviri ile anlaşmanın yapılması ve sözleşmenin hazırlanması
 • Eşyanın ihracatı için gerekli belgelerinin hazırlanması,
 • Eşyanın taşıyıcıya teslimi ve gümrükleme işlemlerinin tamamlanması
 • İhracat bedelinin ilgili banka üzerinden ülkeye getirilmesi
 • İhracat dosyasının kapatma ve sonuç işlemlerinin yapılması

İHRACAT ÖNCESİ HAZIRLIK

İşletmenin Dış Satım Potansiyelinin Değerlendirilmesi: İşletmenin ihracat konusunda iç yeterlilikleri ve kapasitesi ortaya konulur.

Pazar Araştırması: Girilecek pazara ilişkin rekabet ortamı, mevzuat ve düzenlemeleri, ticari engelleri hakkında araştırma yapılır ve bilgilenilir.

İhraç konusu ürün seçimi ve ürün ile ilgili ihracat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi: Öncelikle ihracı yasak ve izne tabi ürünler listelerinin gözden geçirilmesi ve gerekli lisans ve izinler ile standarda tabi ürünlere ilişkin belgelerin alınması ile ilgili hazırlıklar tamamlanır.

İthalatçıya Ulaşılması: İthalatçıya ulaşmak üzere masa başı ve saha araştırmaları yapılır (sanal ortamdan yararlanma, fuarlara katılma ve aracı firmalar ile çalışma, Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odalarının hizmetlerinden yararlanma).

İthalatçıya Teklif Sunma ve Proforma Fatura Gönderme: Teklif faturası ve numune göndererek, ihracatta anlaşma koşullarının oluşturulması sağlanır.

Dış Satım Sözleşmesi Hazırlanması ve İmzalanması: İhracatçı ya da onun adına yetkilendirilen kişi tarafından ithalatçıya sunulan ihracat şartlarına ilişkin görüşmeler tamamlanır ve karşılıklı beklentiler ve taahhütler yazılı hale getirilerek, sözleşme hazırlanıp, taraflarca imzalanır.

ihracatta iş Planlaması:
FİİLİ İHRACAT GERÇEKLEŞME SÜRECİ

İhracatçı Birlikleri ve Gümrük İdareleri Kaydı: İhraç konusu ürün ile ilgili üye olunan İhracatçı Birlikleri üzerinden ihracatın gerçekleşebilmesi için üyelik kaydının olması gereklidir. ihracatta iş planlaması için ilgili Gümrük İdaresi ile de iletişime geçilmelidir.

Gümrük Müşavirinin Yetkilendirilmesi ve Gümrükleme İşlemlerinin Tamamlanması: İhracatçı işletme tarafından yetkilendirilen gümrük müşavirleri tarafından bir taraftan ihraç konusu ürün ve ülkeye göre   farklılaşan ve hazırlanması zorunlu olan belgelerin hazırlanması ve gümrük   beyannamesinin düzenlenmesi ve ihracat işlemlerinin başlatılması önemli bir adımdır.

İhracatta Gerekli İzin ve Onayların Alınması: İhracatta İhracatçı Birliklerine her ihracat üzerinden nispi aidat ödenmesi, Ticaret ve Sanayi Odalarında ATR, Menşei Şahadetnamesi gibi belgelerin onaylatılması ve bazı ihraç konusu ürünler için ilgili birimlerden izinlerin alınması gerekli ve önemlidir.

Aracı Banka ile Bağlantıya Geçilmesi: ihracat işleminin mali yönüne ilişkin detayların banka ile görüşülerek açıklığa kavuşturulması gereklidir.

Taşıma ve Depolama İşlemlerini Yürütecek Lojistik Hizmet Sağlayıcı Firmanın Seçimi ve Taşımanın Gerçekleşmesi: Dış ticarette en önemli ve sorunsuz tamamlanması gereken süreçler olan taşıma, depolama, sigorta işlemlerini yürütecek doğru lojistik firmasının seçimi iş bütünlüğü açısından önemli görülmelidir.

İthalatçı Tarafından Ödeme İşleminin Yapılması ve Kambiyo Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi: İhracatçının sözleşme şartlarına uygun olarak malı ithalatçıya ulaştırması öncesi ve sonrasında ithalatçının mali yükümlülüğünü tamamlaması ile (ödeme Şekline göre) ihracat işlemi sorunsuz tamamlanmış olur. ihracatta iş planlaması özetlemek gerekirse:

Yazı Kategorisi:
Bilgi Bankası · Haberler · İhracat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.