İhracatta Devlet Teşvikleri 1 - İhracat rehberi

İhracatta Devlet Teşvikleri 1

March 17, 2021
242
Views

ihracatta devlet teşvikleri ve Yardımları 10 adet destek programından oluşmakta olup, yardımların uygulanmasında nihai onay mercii Dış Ticaret Müsteşarlığı’dır. Söz konusu devlet yardımları;

1. Araştırma-Geliştirme Yardımları

2. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi

3. Yurtdışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

4. Pazar Araştırması Desteği

5. Eğitim Yardımı

6. Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

7. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

8. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality

İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi

9. İstihdam Yardımı

10. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

1. ihracatta Devlet Teşvikleri:
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI

A. AR-GE Faaliyetlerinin Proje Bazında Desteklenmesi

Amaç: ihracatta Devlet Teşvikleri kapsamında Katma Değer yaratan kuruluşların AR-Ge projelerini teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayinin AR-GE yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak için proje giderlerinin belirli bir oranının karşılanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir: Sanayi sicil belgesi olan kuruluşlar, yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlar.

Destek Şartı: AR-GE faaliyetlerinin desteklenebilmesi için söz konusu harcamaların ölçülebilir ve faturalandırılmış olmasıdır.

Desteklenecek Harcamalar

1. Personel giderleri

2. Araştırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat ve yazılım giderleri

3. Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti ve eşdeğer hizmet alım giderleri

4. Ülke içindeki AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet giderleri

5. Patent Başvuru giderleri

6. Doğrudan AR-GE faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. giderleri

Sağlanan Destek: Temel destek oranı en fazla %50, ilave desteklerle beraber en fazla %60’a kadardır.

Destek Süresi: 3 yıldır.

Uygulamacı Kuruluş: TÜBİTAK – Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı

B. Projelere Sermaye Desteği Sağlanması

Destek Şartı: TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında sözleşme imzalanır. Sermaye desteği iki şekilde sağlanmaktadır.

Sağlanan Destek: %50

I. Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği

Amaç: Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılması ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine destek sağlanmasıdır.

Destek Tutarı: 1 milyon ABD Dolarıdır.

Destek Süresi: Azami destek süresi 2 yıldır.

II. Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği

Amaç: ihracatta Devlet Teşvikleri kapsamında ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan gücü birikimi ve uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerin desteklenmesidir.

Destek Süresi: Azami destek süresi 1 yıldır.

Destek Tutarı: 100.000 ABD Dolardır.

Uygulamacı Kuruluş: TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)

2. ihracatta Devlet Teşvikleri:
ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ

Amaç: ihracatta Devlet Teşvikleri kapsamında Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının yapılması, uluslararası düzeyde katılımın artırılmasıdır.

Kimler Yararlanabilir: Fuar organize eden firmalar

Desteklenecek Fuarlar: Tekstil-konfeksiyon-halı, Deri (ayakkabı dahil), Taşıt araçları ve yan sanayii, Gıda ve gıda teknolojisi, Elektrik/elektronik sanayii, Madeni eşya sanayii, Toprak sanayii,İnşaat malzemeleri, Mobilya sanayi.

Desteklenecek Harcamalar

a) Fuar öncesi yapılan yurtdışı tanıtım faaliyetlerinde destek oranı %50, azami destek 25.000 $

b) Fuara davet edilen önemli yabancı alıcıların (2 kişi/ülke) ulaşım giderlerinde destek oranı %50, azami destek 15.000 $

c) Fuar süresince düzenlenecek seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin giderlerde destek oranı %50, azami destek 5.000 $

Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri

3. ihracatta Devlet Teşvikleri:
YURTDIŞINDA MİLLİ VEYA BİREYSEL DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ

Amaç: KOBİ, SDŞ’ler ve diğer firmaların yurtdışında düzenlenecek fuar ve sergilere katılımının artırılması ve böylece üretim ve ihracat artışının sağlanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir: Üretici firmalar, pazarlamacı firmalar, organizatör firmalar, SDŞ’ler.

Desteklenen Faaliyetler: Milli düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımları, Organizatörün desteklenmesi, Bireysel düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımları.

Başvuru Süresi: Fuar bitimini takiben 3 (üç) ay içinde yapılmalıdır.

Sağlanan Destekler

A) Milli Katılımların Desteklenmesi

Organizatöre ödenecek fuar katılım bedeline destek verilmektedir.

Firma ve Kurumlar %50, SDŞ’ler %75

Genel nitelikli fuarlarda azami destek miktarı 10,000 Doları, sektörel nitelikli fuarlarda 15,000 Doları geçemez.

Katılımcının üretici/imalatçı organizasyonu olması halinde en fazla 36 m2’lik stand için destek verilmektedir. Sektörü simgeleyen ürün numuneleri sergileyebilirler.

B) Organizatörlerin Desteklenmesi

Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatörün, fuarı tanıtım amacıyla yurtdışında gerçekleştirdiği defile, fuar alanında düzenlenecek basın toplantısı ve kokteyl, reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri, yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar, 20 m2’lik info stand harcaması desteklenmektedir.

➣ Genel nitelikli fuarlarda %75 oranında azami 80.000 $

➣ Sektörel nitelikli fuarlarda %75 oranında azami 120.000 $

Sektörel nitelikli fuarlarda yukarıdaki destek miktarına ilave olarak; DTM’na sunulacak tanıtım projesine ön uygunluk alındıktan sonra harcamaların %75’ni geçmemek üzere 80,000 Dolara kadar ek destek alınabilmektedir.

C) Bireysel Katılımların Desteklenmesi

Sektörel nitelikli fuarlara bireysel katılım gerçekleşmesi halinde azami destek miktarı 15,000 Dolar, firma ve kurumlar için boş stand kirasına ilişkin destek oranı %50’dir.

Firma ve Kurumlar Boş stand kirası %50 Nakliye Harcamalarında %50

SDŞ’ler Boş stand kirası %100 Nakliye Harcamalarında %75 oranında desteklenir.

İhracatçı Birliklerince belirlenen, TİM İCRA Komitesi’nin görüşü alındıktan sonra DTM’ce uygun görülen sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlar desteklenmektedir.

Sektörel nitelikli fuarlara katılan firmaların ekstra nakliye gideri oluşması durumunda, aşağıda belirtilen sektörlerde katılım bedeline ilave olarak %50 oranında nakliye desteği verilmektedir.

Nakliye Desteği Verilen Sektörler, Yardım Oranı ve Destekler

  • Komple tesis imalatı destek oranı %50, azami destek miktarı 10,000 $
  • Makine ana sanayi destek oranı %50, azami destek miktarı 10,000 $
  • Otomotiv ana sanayi destek oranı %50, azami destek miktarı 10,000 $
  • Doğal taş destek oranı %50, azami destek miktarı 6,000 $
  • Seramik destek oranı %50, azami destek miktarı 6,000 $
  • Mobilya destek oranı %50, azami destek miktarı 6,000 $

Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri

4. PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ

Bu teşvik ile Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketlerin potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi sağlanması, yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderlerinin belirli bir bölümünün karşılanması amaçlanmıştır. Teşvik dört başlıkta uygulanmaktadır:

A- Pazar Araştırması Projelerinin Desteklenmesi

Amaç: Şirketler ile SDŞ’ler tarafından; ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderlerin bir kısmının karşılanması söz konusudur.

Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım şirketleri ve SDŞ’ler.

Şirketler için Limit: Proje Başına en çok 10.000 $ (Harcamaların %70’i, Müsteşarlığın belirlediği hedef ülkeler için ise %80’i ödenir. Her firma yılda en çok 5 proje gerçekleştirebilir.)

SDŞ için Limit: Proje Başına 10.000 $ (Harcamaların %80’i, Müsteşarlığı belirlediği hedef ülkeler için ise %90’ı ödenir. Her SDŞ yılda en çok 10 proje gerçekleştirebilir.)

Başvuru Süresi: Firmalar proje kapsamında yapılan ilk harcamaya ait belge tarihi itibariyle en geç 6 içerisinde ilgili kuruma başvuruyu yapmış olmalı.

Araştırmacı sayısı: En fazla 2’dir.

Destek Kapsamında:

Ulaşım: Ülkeler arası ve şehirlerarası ekonomi sınıfı uçak, otobüs, tren, gemi bileti ücretleri,

– Günlük 50 $’ı toplamda 500 $’ı aşmayan araba kiralama ücreti

Konaklama: Araştırmacı başına günlük maksimum 200 $ (oda + kahvaltı)

Satın Alınan Doküman ve Hizmetler:

– Günlük 75 $’ı toplamda 750 $’ı aşmayan tercümanlık hizmeti gideri

– Proje başına 750 $’ı aşmayan basılı doküman ve yayın gideri

Ülke sayısı ve süresi: En fazla birbirine komşu 5 ülkede yapılabilir.

Bir pazarda yol hariç en az 3, en fazla 10 gün kalınabilir.

Uygulamacı Kuruluş: İGEME-İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi veya üyesi bulunulan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

B- Pazar Araştırması Raporları ve İstatistik Satın Alınması ile Üyelik Giderlerinin Desteklenmesi

Amaç: Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alınacak pazar araştırması raporları, istatistikler… ve benzerlerine ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderlerinin karşılanmasıdır.

Yararlananlar: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım şirketleri ve SDŞ’ler.

Destek Kapsamında Karşılanan Harcamalar:

Uygun görülen:

a) Pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alınacak pazar araştırması raporları ve istatistikler ve benzerlerine ilişkin giderleri ile

b) Bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri,

Destek Miktarı: Yıllık en fazla 30.000 $’a kadar şirketler için %50’si, SDŞ’ler için %60’ı oranında ödeme yapılır.

Süre: Bir firma en fazla 3 yıl yararlanabilir.

Satın alınacak raporların güncel olması (en fazla 2 yıllık) gerekmektedir. Tüm ödemeler bankacılık kanalıyla yapılmalıdır.

Uygulamacı Kuruluş: İGEME-İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi; destekten yararlanmak için önce İGEME’ye müracaat edilerek ön onay alınması gerekmektedir.

C- Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti Programlarının Desteklenmesi

Amaç: Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirakte katılım giderlerinin karşılanmasıdır.

Yararlananlar: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım şirketleri ve SDŞ’ler.

Sağlanan Destek ve Limitler: En fazla iki kişi olmak ve program başına 10.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla (ulaşım giderleri dahil) katılım giderlerinin şirketler için %50 ve SDŞ’ler için %60 oranında karşılanması söz konusudur.

Şirketlerin yıllık en fazla 5 ve SDŞ’lerin 10 adet sektörel nitelikli ticaret heyeti programına katılımı desteklenir.

Hedef pazarlara yönelik ticaret heyeti programlarına katılım halinde destek oranı 10 puan artırılarak uygulanır.

Uygulamacı Kuruluş: İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

D- Elektronik Ticaret (e-ticaret) Sitelerine Üyelik Giderlerinin Desteklenmesi

Amaç: Ürünlerin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanmasıdır.

Yararlananlar: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım şirketleri ve SDŞ’ler

Sağlanan Destek, Limitler ve Süreler: Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Firmalar destekten en fazla üç yıl süresince yararlanır. Destek süresinin başlangıcı olarak; ilk destek ödemesine esas teşkil eden fatura, banka dekontu, çek vb. ödeme belgesinin tarihi esas alınır.

Uygulamacı Kuruluş: İGEME-İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi; destekten yararlanmak için önce İGEME’ye müracaat edilerek ön onay alınması gereklidir.

5. EĞİTİM YARDIMI

Amaç: KOBİ ve SDŞ’lerin uluslararası ticarete yönelmeleri için elemanlarının uluslararası pazarlama ve ihracat işlemleri ile ihracatta pazar bulma konusundaki niteliklerinin arttırılması ve

Dünya pazarlarına açılmalarını sağlamak için dış ticaret konulu yurtiçi ve yurdışı eğitim faaliyetlerine ilişkin harcamalarının desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir: KOBİ, SDŞ ve SDŞ’lerin ortağı bulunan şirketler

Eğitim Konuları:

1. Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,

2. İhracat için pazar ve müşteri bulma, pazar analizi, pazar araştırması, alıcıyla müzakere ve yazışma teknikleri ve fiyat verme,

3. İhracata ulusal ve uluslararası finansman sağlama teknikleri,

4. Rekabet hukuku ve koşulları ile Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı, uluslararası pazarlama teknikleri,

5. Moda – Marka tasarımı ve benzeri alanlar.

Sağlanan Destekler

Yurtdışı Eğitimde Desteklenecek Tutar

Eğitim programı başına 7500 ABD Dolarını aşmamak ve süresi üç ayı geçmemek üzere yurtdışı eğitim harcamalarının;

• KOBİ’ler için %50,

• SDŞ’ler için %75,

Yurtiçi Eğitimde Desteklenecek Tutar

Eğitim programı başına KOBİ’ler için 5000, SDŞ’ler için 15 000 ABD Dolarını aşmamak ve süresi üç ayı geçmemek üzere yurtiçi eğitim harcamalarının;

• KOBİ’ler için %50,

• SDŞ’ler için %75,

Yurtiçi programlar için 3, yurtdışı programlar için 3 olmak üzere 6 eğitim programı desteklenmektedir.

Eğitim programı başlamadan firmaların 20, SDŞ’lerin ise 5 gün önce başvurması gerekmektedir.

Uygulamacı Kuruluş: İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

Yazının diğer bölümü için tıklatın: İhracatta Devlet Teşvikleri ve Yardımları 2

Yazı Kategorisi:
İhracat

Comments are closed.